การฝึกทำสมาธิ ( Meditation)

การฝึกทำสมาธิ ( Meditation)

การทำสมาธิคือกระบวนการที่ทำให้เราสามารถควบคุมกระแสการขึ้นลงของจิต แนะนำตัวเองให้พ้นไปจากกระแสนั้นได้ การทำสมาธินอกจากจะทำให้จิตใจสงบและมีสมดุลแล้ว ยังเป็นวิธีที่สามารถใช้รับมือกับความตึงเครียดทางกาย ทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจิตใจใช้พลังมากที่สุดจากร่างกาย เมื่อจิตใจสงบแล้วก็จะใช้พลังจากร่างกายน้อยลง พลังงานที่เหลือจะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่เจ็บป่วยและอ่อนแอที่สุด ดังนั้นการทำสมาธิจึงเป็นการรักษาโรคได้ทุกชนิด

การฝึกสมาธิยังช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน ส่งผลให้เรามีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่ การที่จิตใจเราสงบ จะทำให้เราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร้สติต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิต คือจะทำให้เรามีสติปัญญาสามารถกำหนดผลที่เราต้องการให้เกิดแก่ชีวิตได้